Munkacsoportok

A munkacsoportok rövid áttekintése


A központ által vállalt szakmai feladatokat az intézményekből delegált szakemberekből álló munkacsoportokban valósítjuk meg, a célrendszerhez egymástól elkülöníthető tevékenységcsoportokat rendelünk. A tevékenységstruktúra két dimenzióban értelmezhető:

 

I. Horizontális munkacsoportok: az egységes elvi, módszertani és szemléletbeli szempontokat alakítják ki, készítik fel a közreműködőket azok érvényesítésére, nyújtanak segítséget a projekt futamideje alatt. 


II. Szakmai munkacsoportok: a pedagógusképzés- és -továbbképzés új rendszerével adekvát tartalmakat hozzák létre.

 

I. Horizontális munkacsoportok:


A munkacsoportok alapvetően a szakmai munkacsoportok tevékenységét készítik elő és szabályozzák saját eredményeik által: ez garantálhatja azt a követelményt, hogy minden szakmai fejlesztés valóban egységesen a kompetenciaorientált, korszerű pedagógiai eljárások (pl. projektmódszer, csoportmunka, IKT-eszközök alkalmazása) alkalmazásával valósuljon meg.
Ezek a horizontális munkacsoportok a projekt teljes futamideje alatt segítik a fejlesztő tevékenységet, de az előkészítő tevékenységük jelentős része a futamidő első felében (2010 júniusáig) zajlik.

Projektmódszer munkacsoport
A kompetenciaalapú oktatás a pedagógusképzésben
Telementori szolgáltatás
E-Portfolió munkacsoport
Tudástechnológia és kutatási disszemináció

 

II. Szakmai munkacsoportok:


A szakmai munkacsoportok a projekt kezdetén előkészítő, feltáró, egyeztető (a három intézmény képviselőinek egységes szakmai szemléletének kialakítását célzó), koordináló tevékenységet végez. 2010 májusától folyik a szakmódszertani anyagok kidolgozása, és előkészítése az elektronikus tanulási környezetben történő megjelenítésre.

MA Tanárképzési modulok_Pszichológia
MA Tanárképzési modulok_Pedagógia

Módszertan_Bölcsészettudomány
Módszertan_Természettudomány
Módszertan_Művészeti csoport
Gyakorlati képzés_Mentorképzés
Gyakorlati képzés_Adatbázis
Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ

 

Jogszabályi előírásoknak megfelelően az Észak-Alföldi régióban működő Regionális Pedagógusképző Központ szervezeti felépítésének és működési feltételeinek kialakítása:

  • a Központ szervezeti felépítése: belső szervezeti paramétereinek kialakítása (javaslat egy lehetséges SzMSz-tervezetre), a képző intézmények szervezetébe való integrálása;
  • a működés tartalmi vonatkozásainak kidolgozása: a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben betöltött szerepének meghatározása;
  • a Központ lehetséges szakmai együttműködő partnereinek feltérképezése, az együttműködés lehetséges kereteinek kidolgozása (tanárképzésben résztvevő intézményen belüli partnerek, közoktatási intézmények, pedagógiai szakmai szolgáltatók, intézmény-fenntartók, más régiók tanárképzési központjai és FOI-ei, OKM és háttérintézményei)

 

 

A munkacsoportok tevékenységének részletes bemutatása


 

Munkacsoportok tevékenységei
Horizontális munkacsoportok:
Projektmódszer  általános áttekintés készítése arról, hogy mi a projektmunka és a kooperatívmódszerek pedagógiai értelmezése
 a projektmunka felhasználási lehetőségei a különböző szakterületeken (természettudomány, bölcsészettudomány, művészeti nevelés stb.)
 a projektmunka alkalmazása a felsőoktatásban
 módszertani segítségnyújtás a szakmai munkacsoportoknak a projektmódszer alkalmazásában
Kompetencia  általános áttekintés készítése arról, hogy mi a kompetenciaalapú oktatás a felsőoktatásban, illetve a közoktatásban (a NAT és az EKKR kompetenciarendszereinek viszonya és értelmezése)
  a pedagóguskompetenciák tartalmai, fejlesztési lehetőségei a képzés során
 sajátos kompetenciarendszerek a különböző szakmai területeken dolgozó pedagógusok esetében (komparatív elemzés készítése)
 a kompetenciafejlesztés módszerei (pedagógiai eszköztár összeállítása);
a „jó gyakorlatok" bemutatása
 módszertani segítségnyújtás a projekt folyamán :
Telementorálás  egyeztetés a többi régióközponttal a bevezetendő rendszer működtetéséről
  a hardverháttér beüzemelésének és működtetésének biztosítása
 a projektben résztvevők felkészítése az elektronikus keretrendszerek alkalmazására (Moodle, MAHARA)
 a projekt során felmerülő elektronikus háttérszolgáltatás rendszerének kialakítása
 a munkacsoportok számára javaslatok kidolgozása a hatékony elektronikus tanulási, nyilvántartási, kapcsolattartási környezet kialakítására
 a projekt megvalósítása alatt és utána működő telementori szolgáltatás rendszerének kialakítása a szakmai munkacsoportokkal együtt
E-Portfolió  általános áttekintés a portfolió alkalmazásáról a közoktatás különböző szakterületein
 általános áttekintés a portfolió pedagógusképzésben történő felhasználási lehetőségeiről
 a fellelhető hazai és külföldi legjobb gyakorlatok bemutatása és integrálása a konzorciumi partnerek gyakorlatába
 a szakmai munkacsoportok portfolióval kapcsolatos tevékenységek módszertani segítése
az e-portfolio rendszerének kialakítása és bevezetése a konzorcium szereplőinél
Tudástechnológia és kutatási disszemináció  a régióban zajló iskolakutatások tudományos kereteinek kialakítása
 azonosítani és együttműködésbe vonni a közoktatási kutatásokban szóba jöhető parnereket (iskolák, pedagógusok, fenntartók, szakmai szolgáltatok, más szakterület kutatóhelyei)
 a határon túli területek közoktatási kutatásaiban való együttműködési kapcsolati háló kialakítása
 kutatási és disszeminációs szakmai és módszertani ernyőszervezet (kutatási hálózat) létrehozása a Regionális Központ és az érintett Doktori Iskola koordinálásával
 a közoktatási gyakorlatból származó vagy arra reflektáló kutatási eredmények disszeminációja (elektronikus disszeminációs és kommunikációs felület létrehozása és működtetése)
Szakmai munkacsoportok
MA_Tanári

Pedagógia- Pszichológia


 a tanári MA képzés pedagógiai éspszichológiai moduljának kidolgozása
 a tantárgyi struktúra lehetőség szerinti harmonizálása a képzésben érintett konzorciumi partnerek között
a fejlesztendő kompetenciatérkép kialakítása és operacionalizálása a különböző pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tevékenység- és követelményrendszerében
programcsomagok készítése a megfelelő módszertani követelmények szerint
a programcsomagok lehetőség szerinti
e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele
Módszertan_

Bölcsészettudomány


a tanári MA képzés szaktárgyi módszertani moduljának kidolgozása (humán és idegennyelv tantárgyanként külön, de egységes didaktikai szemlélettel)
a tantárgyi struktúra lehetőség szerinti harmonizálása a képzésben érintett konzorciumi partnerek között
 a fejlesztendő kompetenciatérkép kialakítása és operacionalizálása a különböző szakmódszertani tantárgyak tevékenység- és követelményrendszerében
módszertani workshop rendezése a szakmai partnerek részvételével (pedagógusok, szakértők, kutatók, szakmai szolgáltatók)
állandó módszertani műhely megteremtése
programcsomagok készítése a megfelelő módszertani követelmények szerint
a programcsomagok lehetőség szerinti
e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele
a humán és idegennyelvi közoktatási kutatások tudományos kereteinek kidolgozása, a közoktatási partnerek bevonása
Módszertan_

Természettudomány


a tanári MA képzés szaktárgyi módszertani moduljának kidolgozása (természettudományos tantárgyanként külön, de egységes didaktikai szemlélettel)
a tantárgyi struktúra lehetőség szerinti harmonizálása a képzésben érintett konzorciumi partnerek között
a fejlesztendő kompetenciatérkép kialakítása és operacionalizálása a különböző szakmódszertani tantárgyak tevékenység- és követelményrendszerében
módszertani workshop rendezése a szakmai partnerek részvételével (pedagógusok, szakértők, kutatók, szakmai szolgáltatók)
állandó módszertani műhely megteremtése
programcsomagok készítése a megfelelő módszertani követelmények szerint
a programcsomagok lehetőség szerinti
e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele
 a természettudományos közoktatási kutatások tudományos kereteinek kidolgozása, a közoktatási partnerek bevonása
Módszertan_

Művészetek

a tanári MA képzés szaktárgyi módszertani moduljának kidolgozása (művészeti tantárgyanként külön, de egységes didaktikai szemlélettel)
a tantárgyi struktúra lehetőség szerinti harmonizálása a képzésben érintett konzorciumi partnerek között
a fejlesztendő kompetenciatérkép kialakítása és operacionalizálása a különböző szakmódszertani tantárgyak tevékenység- és követelményrendszerében
módszertani workshop rendezése a szakmai partnerek részvételével (pedagógusok, szakértők, kutatók, szakmai szolgáltatók)
állandó módszertani műhely megteremtése
programcsomagok készítése a megfelelő módszertani követelmények szerint
a programcsomagok lehetőség szerinti
e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele
a művészeti közoktatási kutatások tudományos kereteinek kidolgozása, a közoktatási partnerek bevonása
Gyakorlati képzés_

Mentorképzés


a tanárképzési gyakorlatokra vonatkozó aktuális jogszabályi környezet feltérképezése és folyamatos monitorozása
a bázisiskolák és a mentorok kiválasztási szempontjainak meghatározása;

 a képző intézmények és a bázisiskolák közötti kapcsolattartás tartalmi és metodikai vonatkozásainak kidolgozása
a mentorképzés (60 kredites szakvizsga) intézményi verzióinak tartalmi és módszertani kidolgozása
a mentortanárokkal való kapcsolattartás rendszerének kialakítása

a többi régió konzorciumaival (és FOI-eivel) történő folyamatos szakmai egyeztetés
Gyakorlati képzés_

Adatbázis


a bázisiskolák, mentorok, hallgatók és a képzőhelyek közötti kapcsolatrendszert leképező adatbázis létrehozása
az országos rendszerrel és a helyi elektronikus tanulmányi rendszerrel való kompatibilitás biztosítása
az adatbázis feltöltése, és a rendszer próbaüzemeltetése
a rendszerműködés optimalizálása
Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Észak-Alföldi régióban működő Regionális Pedagógusképző Központ szervezeti felépítésének és működési feltételeinek kialakítása
a Központ belső szervezeti paramétereinek kialakítása (javaslat egy lehetséges SzMSz-tervezetre)

  a működés tartalmi vonatkozásainak kidolgozása: a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben betöltött szerepének meghatározása;
a szakmai együttműködő partnerek feltérképezése, az együttműködés kereteinek kidolgozása (tanárképzésben résztvevő intézményen belüli partnerek, közoktatási intézmények, pedagógiai szakmai szolgáltatók, intézmény-fenntartók, más régiók tanárképzési központjai és FOI-ei, OKM és háttérintézményei) szervezetileg garantált bevonása a működésbe
a Központ szervezeti és működési integrációja a képző intézmények szervezetébe