Bölcsészettudomány szakmódszertan

munkacsoport-vezető:

                                            Kovács István

                                            DE  Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium


tagok:

Angol


Kissné dr. Gulyás Judit

                        DE BTK Angol-Amerikai Intézet
Dr. Csépes Ildikó

                        DE BTK Angol-Amerikai Intézet

Dr. Mónos Katalin

                        DE BTK Angol-Amerikai Intézet


Magyar nyelvtan


Peténé dr. Csige Katalin

                        Nyíregyházi Főiskola

Dr. Szabó Ferenc

                        Nyíregyházi Főiskola


Német


Dr. Horváth Andrea

                DE BTK Germanisztika Intézet

Harman László

                DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola

Dr. Kocsány Piroska

                DE BTK Germanisztika Intézet

Dr. Radványi Zsuzsa

                DE BTK Germanisztika Intézet


Történelem


Kovács István
                DE Kossuth Lajos  Gyakorló Gimnáziuma
Óbis Hajnalka

                Nyíregyházi Főiskola

Erdeiné Nyilas Ildikó

                DRHE Tanítóképző Intézet


Angol nyelvi csoport                                                                                  


Vállalt feladatok:


1. Az angol tanári MA egy-egy kurzusának kidolgozása, elektronikus környezetbe való beillesztése (Moodle) A kurzus munkacíme: Osztálytermi megfigyelések (videós projekt)  Munkanyelv: angol


A cél az volt, hogy angol nyelvi órák kerüljenek digitális rögzítésre, hogy azokat szerkesztés után feladatokkal és elméleti anyaggal ellátva az angoltanárok képzésében fel lehessen használni, ugyanis tapasztalataink szerint kevés az olyan valós  magyar osztályteremben rögzített óra, amely segítségével a hallgatók különböző megfigyelési szempontok alapján elemezhetik és értékelhetik a nyelvtanári kompetenciákat, és módszertani fogásokat láthatnak és értékelhetnek. Az angoltanári mesterképzés „Osztálytermi megfigyelések" kurzusán hasznosítjuk majd az elkészült anyagot, tanártovábbképzés céljaira pedig a Moodle szerveren lesz hozzáférhető ugyanez, de ott a konkrét céloknak megfelelő lehet a feladatok fókusza.


2. Az  interaktív tábla felhasználásának alapelvei a nyelvi órán -   kidolgozás, elektronikus környezetbe való beillesztés (Moodle)


Munkanyelv: magyar


Ennek a vállalásnak a célja az volt, hogy összegyűjtsük az interaktív táblával kapcsolatos információkat a szakirodalom és eddigi hazai és külföldi tapasztalatok alapján (a német munkacsoporttal közös vállalás).


3. Interaktív tábla a nyelvi órán - az  eszköz felhasználási lehetőségeinek kidolgozása három kompetencia alapú angol nyelvóra vonatkozásában (tananyagfejlesztés) Munkanyelv: angol


Ennek a vállalásnak az volt a célja, hogy megnézzük konkrétan, hogyan lehet az angol órán használni bizonyos ismeretanyag megtanításához és/vagy készségfejlesztésre a táblát.


A produktumok listája:

 • 1. 11 angol óra nyers felvétele - CD/DVD
 • 2. 11 angol órából készített editált (vágott, feliratozott) anyag az egyes módszertani gyakorlati és elméleti kérdések alátámasztására - CD/DVD
 • 3. Kissné dr. Gulyás Judit, dr. Mónos Katalin, dr. Csépes Ildikó, dr Sankó Gyula: Classroom Experience. Tankönyv, kb.. 240 oldal.Német nyelvi csoport                                                                                  


Vállalt feladatok:

 • Némettanári MA kurzus összeállítása, melynek célja a nyelvoktatásban a kultúraközi ismeretek elsajátítása, kultúraközvetítő kompetenciák fejlesztése.
 • Az interaktív tábla felhasználási lehetőségei/előnyei a nyelvoktatásban (az angol nyelvű csoporttal közösen): az okos tábla előnyeit feltérképezve bemutatásra kerül, hogyan használható az eszköz új kulturális és nyelvi ismeretek bemutatására, hallott szöveg értésének gyakorlására, hogyan segítheti elő az interakciót és a kommunikációt a nyelvi órán.
 • Interaktív tábla a nyelvi órán - az eszköz felhasználási lehetőségeinek kidolgozása: Az okos tábla használatával kapcsolatos módszertani problémák és megoldásaik kidolgozása a német órán, továbbá az okos táblára készült tananyagok összeállítása és módszertani megjegyzésekkel történő kiegészítése.


A produktumok listája:

 • Radványi Zsuzsanna, Horváth Andrea: Interkulturális kommunikáció.
  tanári mesterkurzus: egy féléves tananyag teljes összeállítása

Felhasználási:  eLearning vagy direkt tananyagként felsőoktatásban, illetve tanártovábbképzésen


Információhordozó: Moodle elektronikus környezet

 • Dr. Sankó Gyula: Az interaktív fehértábla előnyei és felhasználási lehetőségei az idegen nyelvek oktatásában (az angol nyelvű munkacsoporttal közösen) Módszertani útmutató és tananyag

Felhasználási terület: tananyagként, módszertani segédanyagként

Információhordozó: Moodle elektronikus környezet


   •  
Kocsány Piroska, Harman László:  Tananyagok az okos táblán történő használathoz.
 Módszertani útmutató és tananyag Smart Notebook software használatával

Információhordozó: jelenleg CD, távlatilag az InternetIrodalom  csoport  
                                                                                     

Vállalt feladatok:


Olyan módszertani segédanyag összeállítása, ami:

 • a tanárképzést a gyakorlat, a hétköznapi tapasztalatok felől segítse;
 • adott keretek között próbálja minél jobban bemutatni az irodalomtanítás új feladatait, kihívásait;
 • lehetőleg mutassa meg az irodalomról való beszéd, az irodalomhoz való viszonyulások sokféleségét;
 • könnyen és gyorsan hozzáférhető és felhasználható legyen akár egyénileg, akár csoportosan.

A produktumok listája:

 • Irodalomórákról készült videofelvételek, amelyek kiegészültek

            - óraelemzési szempontsorral,

            - óravázlatokkal,

            - az órákon felhasznált feladatok, szemelvények, vázlatok gyűjteményével,

            - az órákat tartó tanárok utólagos reflexióival.

 • A felvételek között szerepel egy középiskolás diákokkal készült beszélgetés is, mely az olvasási szokásaikat, irodalomhoz való viszonyukat, illetve az irodalomtanításról és az irodalomóráról való gondolataikat mutatja be.
 • Az anyag része egy rövid lista is, mely az irodalomtanári munkában leginkább használható nyomtatott szakirodalmat és internetes oldalakat sorolja fel.

Mindezek digitalizálva (DVD-n vagy internetes felületen) érhetik el az érdeklődők.Magyar nyelv csoport 
                                                                               

Vállalt feladatok:


A szövegtani ismeretek rendszere és a kompetenciafejlesztés című szakmódszertani elektronikus tananyagA produktumok listája:


A szövegtani ismeretek rendszere és a kompetenciafejlesztés
című szakmódszertani elektronikus tananyag, amelyben a szövegtani ismeretekre épülő kompetenciafejlesztő szövegértő és szövegalkotó gyakorlatokat tematikus elrendezésben az ismeretanyaggal párhuzamosan mutatjuk be.


Tematikus egységek:

 •  a szöveg fogalmának definiálásával összefüggő gyakorlatok;
 •  a szöveg akusztikumát érintő, az IKT-eszközök alkalmazására, valamint a szöveg írott formájára irányuló gyakorlatok;
 • multimédiás szövegek;
 • szövegáttekintő és a szöveg értő alkalmazását célzó feladatok a fogalmi szójelentésen alapuló koreferencia, koreferencialáncok, mezoszintű szövegtani formák: fogalmi séma, a mondatok közötti mellérendelés, a párbeszéd jellemzői);
 • szintézist teremtő, kompetenciafejlesztő gyakorlatok és megoldások, amelyek fejleszthetik a tanárjelöltek személyes szövegértési és szövegalkotási kompetenciáit is, de elsősorban a módszertani szempontokra fókuszálnak.


Történelem csoport                                                                                    

A munkacsoport történelemtanítással foglalkozó tagjai is közvetlen segítséget kívántak nyújtani a tanároknak és a tanárjelölteknek. Munkájuk a szakmódszertan két területét érintette: a szemléltetést és a történelem tartalmi tagolását.


A szemléltetés tantárgyunk oktatásának meghatározó eleme, hiszen a közvetlen tapasztalás hiányát van hivatva csökkenteni, s a gondolati megismerést érzéki  (érzékszerveinkre ható) elemekkel gazdagítja. Dr. Óbis Hajnalka számos képpel és filmrészlettel illusztrált tanulmánya rövid elméleti alapozás után kitér a szemléltetés minden jelentős területére, szól az auditív, a vizuális, az audiovizuális lehetőségekről, de érinti a szimulációs és manipulációs eszközöket is. A lektorált dolgozat második, nagyobbik részében konkrét példák szerepelnek, melyek gyakorlati útmutatással szolgálnak a képek, képregények, filmek tanórai használatához.


A tananyag elrendezése sokszor jelent nehézséget az órák tervezésekor, megtartásakor, pedig a világos tagolás az eredményes tanítás alapja. Kovács István a történelem négy nagy részterülete közül a társadalom és a politika elemzését választotta ki. Mindkettőhöz elkészítette az adott téma tárgyalásakor szóba jöhető szempontok leírását. Ezek alapján a reformkor egy-egy témáját, leckéjét kiválasztva óravázlatot állított össze.


A gyakorlati megvalósítás bemutatására a két vázlat alapján megtartott, DVD-re rögzített óra szolgál. A téma többoldalú megközelítése érdekében egy gazdaságtörténeti és egy politikatörténeti tankönyvi lecke is elkészült a XIX. század első felének egyetemes  történetéből. Erdeiné Nyilas Ildikó a rögzített tanórák módszertani gazdagításához, az IKT eszközök alkalmazásához keresett újabb lehetőségeket.