A pályázatrólA projekt névjegye

 

Neve: RE-PE-T-HA Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban - TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001.
Futamideje: 2010. január 1.-2011. december 31.
Pályázati összeg: 186 173 540 Ft. (148 938 832 Ft támogatás)
Szakmai megvalósítók: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok:
 • Bölcsészettudományi Kar
 • Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
 • Informatikai Kar
 • Természettudományi és Technológiai Kar
 • Zeneművészeti Kar

Nyíregyházi Főiskola
 • Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
 • Pedagógusképző Kar
 • Természettudományi és Informatikai Kar

Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Közvetlen résztvevők száma: 74 fő

 

A projekt célja

Projektünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása című pályázati felhívására készült, a 2009. áprilisi benyújtási határidőt megelőzően 2008 novemberétől folytak az egyeztetések a konzorcium együttműködéséről, illetve a pályázat konkrét tartalmáról. A pályázati felhívás alapján ugyanis rendkívül szerteágazó tevékenységskálából kellett kiválasztani azokat, amelyeket a konzorcium jó minőségben és hatékonyan meg tud valósítani. Ezen célokat természetesen konkrét fejlesztési célokká, strukturált tevékenységekké kellett átalakítani, hogy a megvalósítás számára konkrét kiindulópontot jelentsen.

Projektünk közvetlen szakmai folytatása a HEFOP/2006/3.3.2 pályázatnak.

 

Az új típusú, MA-tanárképzés a régió mindegyik pedagógusképző intézményében (DE, NyF) 2009 szeptemberében indul, így a projekt mind a tartalmi, mind a módszertani fejlesztésben komoly segítséget jelenthet. A tanárképzés iránti középtávú piaci igény legjobb esetben is stagnáló tendenciáit figyelembe véve a legfontosabb cél a tanárképzés minőségének, gyakorlat- és probléma érzékenységének fejlesztése, a közoktatási intézményi működés társadalmi kontextusának tudatosítása. A tanárképzési tartalmak környezet-, illetve piacérzékenysége alapvetően két tényezőn múlik:

 • a tanárképzésben oktatók mennyire ismerik a napi közoktatási gyakorlatot és fejlesztési igényeket;
 • a közoktatási szereplők tétlen megfigyelői és fogyasztói a tanárképzési outputoknak, vagy bevonódnak a fejlesztési folyamatokba.

Ebből következően a tanárképzés (és a pedagógus-továbbképzés) komplex megújításának tartalmi csomópontjai a következők:

 

 1. A tanári mesterképzés pedagógiai és pszichológiai moduljainak korszerű, kompetencia- és közoktatásigyakorlat-orientált tartalmakkal és módszerekkel történő feltöltése.
 2. A tanárképzésben érintett szakmódszertanok egységes didaktikai szemléletű, modern tartalmú és metodikájú tananyagainak kidolgozása, beleértve ebbe a munkába a _ közismereti tantárgyak módszertanát (humán, idegen nyelv, természettudomány, művészeti nevelés); --a szakmaitanár-képzés módszertanát (egyelőre csak a Debreceni Egyetem rendelkezik ezen a területen indítási engedéllyel a művésztanár szakokon. Az átfogó módszertani-kutatási segítség kidolgozását és a képzésbe való beépítését ún. horizontális fejlesztések révén valósítjuk meg, ami lehetővé teszi az egységes, kompetenciaorientált, kooperatív módszerekre épülő tanárképzési tartalmak kialakítását.
 3. A tanárképzés 5. félévéhez kapcsolódó gyakorlatvezető mentortanárok és gyakorlat folytatására alkalmas iskolák kiválasztása, felkészítése, az új típusú együttműködés teljes rendszerének kialakítása. 
 4. Nem közvetlenül tartalomjellegű elem, de a képzési tartalmakat és metodikákat újraformálni képes elektronikus tanulási környezet kiszélesítése, az eddigi szórványos kezdeményezések helyett egységes hálózatba szervezett, a teljes tanárképzésre kiterjedő elektronikus keretrendszerek kialakítása és működtetése. 
 5. Az előző fejlesztéshez kapcsolódóan olyan regionális (lehetőség szerint régión, sőt országhatáron túlnyúló) kutatási- fejlesztési- szakmai kommunikációs virtuális tér létrehozása, amely a közvetlen kutatási hozadékon túl:
  a.koncentrálni tudja a régió tudományos erőforrását: a közoktatással foglalkozó, kutatásokra képes és kész személyeket és szervezeteket;
  b.a régió közoktatási kutatásait intenzívebben képes bekapcsolni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe;
  c.képes elősegíteni a közoktatási intézmények (óvodától közép- és szakiskoláig) nemzetközi kapcsolatait, szakmai tapasztalatcseréit, és együttműködéseit.
  Mindennek egyik legfőbb eszköze a többnyelvű megjelenés ebben a kutatási-fejlesztési virtuális térben (szándékunk szerint angolul, valamint a szomszédos országok hivatalos nyelvein: román, ukrán, esetleg szlovák, szerb). A konzorciumi tagok humánerőforrás-lehetőségei ezt biztosítani tudják. 
 6. A legátfogóbb fejlesztési elem, amely az intézmények struktúráját is érinti, a Regionális Pedagógusképzési és -Továbbképzési Központ, amely az eddig felsorolt tevékenységek koordinálását, a további fejlesztések facilitálását, a régió pedagógusképzését és továbbképzését rugalmasan, a környezeti igényekhez alkalmazkodva (néhány éven belül akár proaktív módon) képes elvégezni.


Tevékenységek a projektben

A projekt tevékenységei természetesen mind a kitűzött szakmai célok megvalósítását szolgálják, ám ehhez a főfolyamatok mellett több segítő folyamat is szükséges, például a menedzsmenttevékenység, az eszközbeszerzések és egyéb, a projekt szervezésével, koordinálásával, disszeminációjával kapcsolatos teendők. Ezeket foglalja össze a z alábbi táblázat. A részletesebb megvalósítási tervek a szakmai megvalósításnál, illetve a munkacsoportok felületein találhatók.

 

 

 Tevékenység  Feladat  Produktum
Projekt-menedzsment a munkacsoportok szakmai munkájának, ütemezésének koordinálása, felügyelete - Projekt-előrehaladási jelentés (PEJ)
-projektműködési szabályzatok
a gazdasági és adminisztratív feladatszervezés és működtetés biztosítása a teljes futamidő alatt -szabályos projektműködés
- projektműködési szabályzatok
a projekt belső és külső kommunikációs és minőségbiztosítási rendszerének működtetése - hatékony és gyors projektműködés
- projektműködési szabályzatok
Nyilvánosság biztosítása megvalósítás helyszínein plakát, projektdokumentumokhoz csatlakozó előírások biztosítása - PEJ
- dokumentált sajtónyilvánosság
projekt előrehaladásához kapcsolódó rendezvények és sajtómegjelenések -PEJ
-dokumentált sajtónyilvánosság

Munka csoportok tevékenységei
Horizontális munkacsoportok általános áttekintés készítése arról, hogyan történhet a projektmunka és a kooperatív módszerek korszerű pedagógiai alkalmazása a különböző szakterületeken a köz- és a felsőoktatásban - kézikönyv (egyéb típusú tájékoztató) a korszerű módszertani megoldásokról
módszertani segítségnyújtás a szakmai munkacsoportoknak a projektmódszer alkalmazásában - megfelelően segített metodikájú tananyagfejlesztési folyamat
- tanácsadó típusú kapcsolat a tananyagfejlesztőkkel
 általános áttekintés készítése arról, hogy mi a kompetenciaalapú oktatás a felsőoktatásban, illetve a közoktatásban (a NAT, az EKKR és a KKK-k kompetenciarendszereinek viszonya és értelmezése) - kézikönyv (egyéb típusú tájékoztató) a kompetenciaorientált tananyagfejlesztési és módszertani megoldásokról
módszertani segítségnyújtás a projekt folyamán - megfelelően segített metodikájú tananyagfejlesztési folyamat
- tanácsadó típusú kapcsolat a tananyagfejlesztőkkel
a projektben résztvevők felkészítése az elektronikus keretrendszerek alkalmazására (Moodle, MAHARA stb.)  
a projekt során felmerülő elektronikus háttérszolgáltatás rendszerének kialakítása és működtetése - megfelelően segített metodikájú tananyagfejlesztési folyamat
- tanácsadó típusú kapcsolat a tananyagfejlesztőkkel
egyeztetés a többi régióközponttal a bevezetendő rendszer működtetéséről  
általános áttekintés készítése arról, hogyan történhet a portfolio pedagógiai alkalmazása a különböző szakterületeken a köz- és a felsőoktatásban - kézikönyv a portfolió alkalmazási lehetőségeiről az érintett szakterületeken
- megfelelően segített metodikájú tananyagfejlesztési folyamat
- tanácsadó típusú kapcsolat a tananyagfejlesztőkkel
az e-portfolio rendszerének kialakítása és bevezetése a konzorcium szereplőinél - bevezetett e-portfolió-rendszer
a régióban és határon túli területek közoktatási kutatásaiban való együttműködési kapcsolati háló kialakítása - széles intézményi és egyéni kutatási kapcsolati háló;
- nemzetközi kutatásokban való részvétel;
- megkezdett és befejezett, publikált pedagógiai kutatási eredmények;
- folyamatos tudományos diszkusszió és szakmai tanácsadás az érdekeltek között
a közoktatási gyakorlatból származó vagy arra reflektáló kutatási eredmények disszeminációja (elektronikus disszeminációs és kommunikációs felület létrehozása és működtetése) - széles intézményi és egyéni kutatási kapcsolati háló;
- megkezdett és befejezett, publikált pedagógiai kutatási eredmények;
- folyamatos tudományos diszkusszió és szakmai tanácsadás az érdekeltek között
Szakmai munkacsoportok a tanári MA képzés pszichológiai és pedagógiai moduljainak kidolgozása - kompetenciaorientált tananyag-csomagok a tanári MA pszichológiai és pedagógiai moduljaihoz
a programcsomagok lehetőség szerinti
e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele
- a tananyagok e-learninges hallgatói elérhetősége
a tanári MA képzés szaktárgyi módszertani moduljának kidolgozása (tantárgyanként külön, de egységes didaktikai szemlélettel) - kompetenciaorientált tananyag-csomagok a szakmódszertani modulokhoz
módszertani workshop rendezése a szakmai partnerek részvételével (pedagógusok, szakértők, kutatók, szakmai szolgáltatók) - megrendezett workshopok;
- szakmai javaslatgyűjtemény a modulok továbbfejlesztéséhez
a programcsomagok lehetőség szerinti
e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele
- a tananyagok e-learninges hallgatói elérhetősége
a közoktatási szaktantárgyi-módszertani kutatások tudományos kereteinek kidolgozása, a közoktatási partnerek bevonása  - széles intézményi és egyéni kutatási kapcsolati háló;
- megkezdett és befejezett, publikált pedagógiai kutatási eredmények
a képző intézmények és a bázisiskolák, valamint a mentortanárok közötti kapcsolattartás tartalmi és metodikai vonatkozásainak kidolgozása - széles intézményi kapcsolati háló;
- folyamatos és zökkenőmentes kapcsolattartás és együttműködés
a mentorképzés (60 kredites szakvizsga) intézményi verzióinak tartalmi és módszertani kidolgozása - intézményi képzési programok;
- intézményi képzések;
- megfelelő számú és minőségű mentortanár
a bázisiskolák, mentorok, hallgatók és a képzőhelyek közötti kapcsolatrendszert leképező adatbázis létrehozása és működtetése az országos rendszer részeként - működő adatbázis
Regionális Pedagógus-
képző és -Továbbképző Központ
a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Észak-Alföldi régióban működő Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ szervezeti felépítésének és működési feltételeinek kialakítása - működőképes és hatékony Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ
- szervezetbe épített együttműködés a közoktatás aktoraival
  a Központ szervezeti és működési integrációja a képző intézmények szervezetébe - a FOI szervezetébe illeszkedő és kodifikált Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ
Eszközbeszerzések Közbeszerzések lefolytatása (központosított, stb.), eszközök telepítése, üzembe állítása - a támogató infrastruktúra erősítése a képző intézményekben
Hálózati szakmai együtt-működések a projekt kötelezően megvalósítandó elemeivel kapcsolatos régiók közötti, illetve országos egyeztetéseken való részvétel - egyeztetett működési folyamat és produktumok ;
- az országos rendszerekkel való kompatibilis regionális működés
 

Szakmai megvalósítás

A projekt szakmai tartalmának lényege legáttekinthetőbb formában a projekt szervezeti struktúrája és a szervezeti egységekhez allokált szakmai feladatok megjelenítésével ragadható meg.

Horizontális munkacsoportok:

 1. Projektmódszer munkacsoport  - általános áttekintés készítése a projektmunka pedagógiai értelmezéséről, alkalmazási lehetőségeiről;
- a projektmunka felhasználási lehetőségei a különböző szakterületeken (természettudomány, bölcsészettudomány, művészeti nevelés stb.);
- a projektmunka alkalmazása a felsőoktatásban;
- módszertani segítségnyújtás a szakmai munkacsoportoknak a projektmódszer alkalmazásában;
 2. A kompetenciaalapú oktatás a pedagógusképzésben  - általános áttekintés készítése arról, hogy mi a kompetenciaalapú oktatás a felsőoktatásban, illetve a közoktatásban (a NAT és az EKKR, a pedagógus KKK-k kompetenciarendszereinek viszonya és értelmezése);
- a pedagóguskompetenciák tartalmai, fejlesztési lehetőségei a képzés során;
- kompetenciarendszerek a különböző szakmai területeken és a kompetenciafejlesztés módszerei;
- módszertani segítségnyújtás a projekt folyamán : a „jó gyakorlatok" bemutatása;
 3. Telementori szolgáltatás  - a projektben résztvevők felkészítése az elektronikus keretrendszerek alkalmazására;
- a projekt során felmerülő elektronikus háttérszolgáltatás rendszerének kialakítása ;
- a munkacsoportok számára javaslatok kidolgozása a hatékony elektronikus tanulási, nyilvántartási, kapcsolattartási környezet kialakítására;
- a projekt megvalósítása alatt és utána működő telementori szolgáltatás rendszerének kialakítása a szakmai munkacsoportokkal együtt;
 4. Portfolió munkacsoport  - a portfolió alkalmazása a közoktatás különböző szakterületein;
- a portfolió alkalmazása a pedagógusképzésben ;
- az e-portfolio kialakítása és bevezetése a konzorcium szereplőinél;
 5. Tudástechnológia és kutatási disszemináció  - a közoktatási gyakorlatból származó vagy arra reflektáló kutatási eredmények disszeminációja;
- a közoktatási terep és a felsőoktatási kutatások közötti szerves kapcsolat kialakítása.

Szakmai munkacsoportok:

 MA Tanárképzési modulok
 1. Pszichológia  - a tanári MA pszichológiai tárgyainak egységes tartalmi és módszertani kidolgozása;
 2. Pedagógia  - a tanári MA pedagógiai tárgyainak egységes tartalmi és módszertani kidolgozása;
 Szakmódszertani modulok
 3. Bölcsészettudomány  - a tanári MA képzés szaktárgyi módszertani moduljainak egységes személetű kidolgozása;
Érintett területek:
- magyar, történelem, idegen nyelvek
- környezettan, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika
- vizuális , ének-zene, hangszertanár;
 4. Természettudomány
 5. Művészeti csoport
 Gyakorlati képzés
 6. Gyakorlati képzésMentorképzés  - a munkacsoport a feladatát a várható jogszabály-módosulások, az OKM ajánlásai és a projekt többi konzorciumával történő egyeztetés alapján végzi;
- a bázisiskolák és a mentorok kiválasztási szempontjainak meghatározása;
- a képző intézmények és a bázisiskolák közötti kapcsolattartás tartalmi és metodikai vonatkozásainak kidolgozása;
- a mentorképzés (60 kredites szakvizsga) programjának tartalmi és módszertani kidolgozása;
- a mentortanárokkal való kapcsolattartás rendszerének kialakítása;
 7. Adatbázis  - a bázisiskolák, mentorok, hallgatók és a képzőhelyek közötti kapcsolatrendszert leképező adatbázis létrehozása;
Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ  - a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Észak-Alföldi régióban működő Regionális Pedagógusképző Központ szervezeti felépítésének és működési feltételeinek kialakítása;
- a Központ szervezeti felépítése: belső szervezeti paramétereinek kialakítása (javaslat egy lehetséges SzMSz-tervezetre), a képző intézmények szervezetébe való integrálása;
- a működés tartalmi vonatkozásainak kidolgozása: a tanárképzésben és a tanár-továbbképzésben betöltött szerepének meghatározása;
- a Központ lehetséges szakmai együttműködő partnereinek feltérképezése, az együttműködés lehetséges kereteinek kidolgozása (tanárképzésben résztvevő intézményen belüli partnerek, közoktatási intézmények, pedagógiai szakmai szolgáltatók, intézmény-fenntartók, más régiók tanárképzési központjai és FOI-ei, OKM és háttérintézményei).